Ceník
tiltle-brkw

Ceník

tiltle-brkw

Ceny právní pomoci jsou účtovány v souladu s advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb.) s ohledem na povahu klientem požadované pomoci.

Odměna může být smluvní nebo mimosmluvní a je vždy přiměřená nárokům klienta.

S klientem bývá ve většině případů uzavírána smlouva o poskytování právních služeb, jejíž součástí je způsob stanovení odměny za poskytované služby dle požadavku klienta a časové náročnosti. V souvislosti s tím může být sjednána:

Hodinová odměna

Při sjednání hodinové odměny je klientovi účtována odměna ve výši 1.000,- Kč – 2.500,- Kč za každou hodinu účelně vynaloženého času. Tento typ odměny je vhodný v případech, kdy není možné předem určit rozsah právních služeb a je z tohoto důvodů nejspravedlivějším řešením pro klienta i advokáta. Vliv na konečnou výši odměny má složitost případu a požadavek klienta na rychlost řešení. V souvislosti s touto odměnou klient hradí zálohy dle požadavku advokáta. Při konečném vyúčtování obdrží klient přehled provedených úkonů s uvedením vynaloženého času.

Paušální odměna

V případě opakovaného poskytování právních služeb pro klienta je vhodné sjednat paušální odměnu, která je pro klienta nejpříznivější a nemá vliv na množství poskytnutých právních služeb v daném období. Výše odměny může být pro další období zvýšena i snížena podle rozsahu poskytnutých služeb v předchozím období.

Výsledková odměna

Tato odměna se odvíjí v závislosti na výsledku sporu. Tento typ odměny je vhodný zejména u nároku na náhradu škody, vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Advokátovi může být poskytnuta odměna až ve výši 25% z částky, která byla sjednána pro klienta, přičemž zpravidla bývá sjednávána v rozmezí mezi 10 – 20 %.

Odměna za každý úkon právní služby

Jedná se o nejběžnější způsob sjednání odměny s klientem, kdy se odměna určí s ohledem na požadovanou právní službu. Při určení výše odměny se vychází z náročnosti poskytované právní služby a časového požadavku klienta a hodnoty věci. Klient je předem poučen, co se považuje za právní úkon a kolik úkonů je ve věci přibližně předpokládáno. Tím si utvoří představu o finanční náročnosti.

Odměna dle advokátního tarifu

Nedojde-li ke sjednání smluvní odměny dle výše uvedeného, použije se pro její určení vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdější předpisů. Tato vyhláška upravuje mimosmluvní odměnu.

Úvodní konzultace po telefonu je vždy zdarma.

Povinně zveřejňovaná informace:

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz