Občanské právo
tiltle-brkw

Občanské právo

tiltle-brkw

Práva a povinnosti vyplývající z občanského práva ovlivňují život každého z nás, proto je potřeba zasáhnout do jejich úpravy již od samého počátku a nalézt nejvhodnější řešení. S přihlédnutím k citlivosti daného požadavku a jeho dopadů na Váš soukromí život se snažíme nalézt nejvhodnější řešení dané problematiky, aby nedošlo k narušení rodinných, sousedských, pracovních a jiných vztahů.

V souvislosti s tímto zajišťujeme:

 • Sepisování a revize smluv a jiných dokumentů (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení služebnosti, atd.)

 • Odstupování od smlouvy a sepisování výpovědí

 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

 • Zastupování v exekučním řízení

 • Sousedské spory

 • Spory vzniklé z nájemního vztahu

 • Odpovědnost za škodu a za vady

 • Právo nemovitostí

 • Bytové právo

 • Ochrany osobnosti

 • Ochrany práv duševního vlastnictví

 • Majetkové právo

 • Zřizování SVJ, spolků, nadací a ústavů a zastupování v souvisejících sporech

 • Příprava podkladů a účast na jednání orgánů SVJ, spolků, nadací a ústavů

 • Sepisování zakladatelských listin a příslušných dokumentů

 • Zastupování v řízeních o neplatnosti rozhodnutí orgánů

Klientům poskytujeme kompletní právní služby spojené s výstavbou i převodem nemovitostí, včetně zajištění příslušných povolení, pomoci při sjednání hypotečního úvěru, sepsání příslušných listin, podání na katastrální úřady až po zajištění úschovy peněz.

V rámci řešení sporů zastupujeme klienty v řízení před soudy, exekutory, rozhodci i Ústavním soudem. Od počátku vyhodnocujeme fakta a hledáme řešení pro zaujetí nejvhodnější procesní takty, včetně zvážení případného mimosoudního vyřešení sporu.